Viszonteladóknak

Általános szállítási feltételek

 

1. A szerződés létrejötte

A megrendelés leadásával vevő elfogadja az Otis Bt. általános szállítási feltételeit.

 

2. Teljesítés

A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az árut hiánytalanul, a teljesítés helyén, Vevő részére igazolható módon átadták.

 

3. Árak

Az árak minden esetben megegyeznek a vonatkozó szerződésben rögzített nettó árakkal + a mindenkori vonatkozó ÁFA-val. Szerződés hiányában az aktuális listaár vagy a vonatkozó árajánlat lép érvénybe.

 

4. Fizetési feltételek

Ellenkező megállapodás hiányában a vételárat a Vevő a teljesítést követően az Eladó számlájának kézhezvételétől számított a vonatkozó szerződésben megadott napon belül köteles átutalással teljesíteni, ennek hiányában a számlán szereplő fizetési határidőt kell figyelembe venni. Esetleges fizetési késedelem esetén a Vevő köteles a magyar polgári törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Ha a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Eladó jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában), mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. A Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be az Eladóval megkötött ez irányú megállapodás nélkül.

 

5. Tulajdonjog

Az árun az Otis Bt. a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a bruttó vételár kiegyenlítése a Vevő részéről maradéktalanul meg nem történt.

 

6. Csomagolás

Más megállapodás hiányában az árak tartalmazzák a kiszerelés és a csomagolóanyag költségeit is. A csomagolásnak mindenkor meg kell felelnie az áru jellegének, és biztosítania kell az áru biztonságos és sérülésmentes átadását. Az ISO minőségügyi rendszerünk kötelmeinek megfelelően termékeink szállítása csak bontatlan egységcsomagban történik.

 

7. Szállítás

Amennyiben a szállítási határidő nem fix határidő, a szállítást az Eladó szerződésben meghatározott ütemezés szerint köteles teljesíteni. Az Eladó jogosult un. körfuvar rendszerben, hetente egyszer szállítani. Amennyiben a Vevő kívánságára a szállítási ütemezésen módosítani kell, az ebből eredő fuvarozási és/vagy raktározási többletköltségeket Vevő köteles Eladónak megtéríteni.

 

8. Szállítási késedelem

Szállítási késedelem esetén a Vevő köteles az Eladót a szállításra írásban felszólítani, és ésszerű póthatáridőt tűzni, amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el a Vevő jogosult a szerződéstől, minden további felszólítás nélkül elállni.

9. Vis major

Vis major esetnek számítanak a természeti katasztrófák, háború, tűzvész, az Eladó üzemeire kiterjedő sztrájk, ha ezek a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszik. Az a fél, aki a vis major esetre kíván hivatkozni, köteles a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. A vis major esetet szükség esetén igazolni kell az illetékes kereskedelmi vagy iparkamarának. Amennyiben a vis major eset meghaladja a 30 napot, vagy ha kétség kívül előre megállapítható, hogy 30 napnál tovább fog tartani a szerződő felek jogosultak minden kárigény nélkül a szerződéstől teljes egészében vagy részben elállni.

 

10. Minőség

Az Eladó szavatol azért, hogy az áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel a szerződéses követelményeknek, továbbá a termék/termékek forgalomba hozatalára vonatkozó belföldi szabályoknak, előírásoknak. A terméknek/termékeknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes minőségtanúsítvánnyal, illetve egyéb hatósági engedéllyel. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termék/termékek minimum 3 hónap felhasználhatósági idővel rendelkeznek. A gyártási időt az Eladó köteles a csomagoláson látható helyen feltüntetni. Amennyiben e feltételek közül valamelyik nem teljesül a Vevőnek jogában áll választása szerint – az áru jellegétől függően – cserét, kijavítást vagy árcsökkentést követelni, vagy a szerződéstől elállni.

A Vevő köteles az Eladót a hibáról haladéktalanul értesíteni, az Eladó pedig köteles a hiba elhárítását az értesítés kézhezvételét követően azonnal megkezdeni.

 

11. Reklamáció

Az egységcsomagonkénti mennyiségi átvétel a fuvarlevél/szállítólevél alapján az áru átvételével egy időben történik. A termék átvételét Vevő köteles a szállítási bizonylatokon (fuvarlevél / szállítólevél) szabályszerűen igazolni. Amennyiben az igazolást a Vevő elmulasztja vagy az nem szabályszerű, ebből eredő károkért vagy egyéb hátrányokért az Eladót felelősség nem terheli. Mennyiségi eltérés esetén a kifogást az Eladóval haladéktalanul közölni kell. Gyűjtő csomagoláson belüli tételes mennyiségi átvétel a teljesítéstől számított 1 napon belül történik. Az esetleges minőségi reklamációt Vevő az Eladónak írásban, 15 napon belül jelenthet be.

Minőségi kifogást a Vevő az Eladónak írásban, a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával, a teljesítéstől számított 30 napon belül jelenthet be. Rejtett hiba esetén a minőségi kifogás bejelentésének határideje a teljesítéstől számított 6 hónap.

Az Eladó a mennyiségi és minőségi kifogást köteles haladéktalanul megvizsgálni és arra írásban, a kifogás beérkezésétől számított 15 napon belül, érdemi választ adni. Amennyiben az érdemi válaszadási kötelezettségét az Eladó elmulasztja a reklamáció elfogadottnak tekintendő.

A Vevő által átvett és reklamációval nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású termékek visszavételére az Eladó nem köteles. Amennyiben az Eladó döntése alapján erre mégis sor kerül, akkor a Vevő szállítólevél és számla kiállításával küldheti vissza az árut Eladónak.

 

12. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

Felek között létrejött szállítási szerződésben, illetve az általános vételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári törvénykönyv, illetve az egyéb kiegészítő jogszabályok az érvényesek. Az esetleges vitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem lehetséges úgy a vita eldöntésére a

……………….. Bíróság (cím.), illetve 5.000.000,- Ft értékhatár felett a ……………… Bíróság is illetékes.

13. Egyéb

Az Eladó vállalja, hogy a Vevőt tájékoztatja új termékeiről és a régi termékről új termékre történő átállás lehetőségeiről.

Jelen általános szállítási feltételektől a felek csak írásban térhetnek el. Írásnak minősül minden olyan nyilatkozat, értesítés, amelyet a felek tértivevényes ajánlott postai küldeményként, gyorspostai küldeményként (kézbesítő), telefax vagy e-mail útján küldenek a másik félnek.

Amennyiben a felek között létrejött szállítási szerződés, illetve az általános szállítási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem érinti a szerződés, illetve a vételi feltételek további rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.

A Vevő számára tilos olyan vagy hasonló védjegyek, márkanév, termékcsomagolás, emblémák, vagy egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

14. Érvényesség

 

Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.

 

Kunszentmiklós, 2014.03.24.