Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

  1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                       OTIS Bt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                 03-06-112500

Adatkezelő székhelye:                              6090 Kunszentmiklós, Ipari park 6.

Adatkezelő képviselője:                            Fábián József

Telefon:                                                      +36 76 550 205

E-mail:                                                         info@otisbt.hu

 

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: számla kibocsátása, a jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás az ügyféllel.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály által előírt kötelező adatkezelés (számla kibocsátáshoz), valamint az érintett hozzájárulása. Az ügyfél által kapcsolattartóként megjelölt személy személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az ügyfélnek kell beszereznie.

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

Számlázáshoz szükséges alapadatok (név, lakcím/székhely, adószám), ügyfél által megjelölt kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

 

  1. Személyes adatok továbbítása

Az érintettek személyes adatai kizárólag a jogszabályon alapuló adóbevallási, bejelentési és egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében, a jogszabályban előírt hatóságok részére kerülnek továbbításra. Külföldre adattovábbítás nem történik.

 

  1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig, a hozzájáruláson alapuló személyes adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

  1. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

 

  1. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:          1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:              www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben az érintett kérelme a Társaság által elutasításra került vagy nem ért egyet a Társaság döntésével, továbbá, ha a Társaság határidőn belül nem dönt, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 

Kunszentmiklós, 2018. május 25.

Letölthető: Ezen a linken